Obchodní sdělení

Obchodní sdělení2024-02-09T20:02:59+00:00

Souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení

podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších přepisů,

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR),

a to pro účely zasílání informací obchodních sdělení

  1. Souhlasím s tím, aby mi Jan Pořízek, IČ: 08261458, se sídlem: Borského 1, 152 00, Praha 5, který provozuje portál internetového obchodu dostupný na webové adrese tygrovazena.cz (dále jen „Portál“ a „Provozovatel“), zasílala informace a obchodní sdělení, tj. zejména informace týkající se nabízení výrobků či služeb, reklamy či vybízející k návštěvě internetových stránek či informace určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image (dále jen „obchodní sdělení“). Beru na vědomí a výslovně souhlasím s tím, že obchodní sdělení zaslána Provozovatelem se mohou týkat nejen Provozovatele, ale i třetích osob.
  2. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) tímto výslovně uděluji Provozovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro zasílání obchodních sdělení, a to pro účely jejich zařazení do příslušné databáze a pro účely zasílání obchodních sdělení. V souladu s předchozí větou budou zpracovány tyto osobní údaje: adresa elektronické pošty (email) a telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).
  3. Souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně, a to na dobu neurčitou. Zároveň potvrzuji, že jsem byl poučen o svém právu tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím komunikačních prostředků Portálu, či prostřednictvím emailu uvedeného v příslušném obchodním sdělení.
  4. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  5. Osobní údaje poskytnuté Provozovateli na základě tohoto souhlasu nebudou poskytnuty ani předány třetí straně.
  6. Potvrzuji, že jsem byl poučen o svých právech, která mám v případě, že bych se domníval, že Provozovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, Konkrétně se jedná o následující práva: právo na výmaz a opravu osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů (tedy právo požadovat po Provozovateli předání osobních údajů jiné osobě), právo vznést vůči Provozovateli námitku proti prováděnému zpracování či právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  7. Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení v celém svém rozsahu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy (jak je definováno v čl. VOP nazvaném Úvodní ustanovení, objednávka a uzavření kupní smlouvy).
  8. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů budou Kupujícímu poskytnuty na vyžádání prostřednictvím emailové zprávy. Kontaktní osobou je pan Jan Pořízek, email: tygrova.zena@seznam.cz